Algemene voorwaarden en Privacy statement

Algemene voorwaarden

Iris Art Nederland, onderdeel van C Photography by Celina Dorrestein, gevestigd aan de Veenbesstraat 438, 3765 BM in Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65002830 (BTW-nr. NL001904331B24), hanteert de hieronder vermelde Algemene voorwaarden.

1. Boeken van de photo shoot

1.1 Een boeking van de photo shoot geschiedt telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website www.irisartnederland.nl.
1.2 Bij het boeken van de photo shoot verklaart de klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. Wij raden u aan om de annuleringsvoorwaarden aandachtig door te lezen voor u een reservering maakt.

2. Huisregels en kosten

2.1 Indien de klant een photo shoot boekt, wordt geacht het volledige bedrag contant of per pin te voldoen tijdens uw afspraak.

3. Annuleringsvoorwaarden en wijzigingen

3.1 Na de boeking van de photo shoot mag tot 1 week voor aanvang de boeking kosteloos gewijzigd/geannuleerd worden.
3.2 Bij annulering binnen 3 dagen wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
3.4 Bij annulering binnen 24 uur wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een ernstig voorval kan hier van afgeweken worden.

4. Auteursrechten

4.1 De foto’s en andere informatie op www.irisartnederland.nl zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeldt, mag niets van deze website worden gereproduceerd, zonder de schriftelijke toestemming vooraf van Iris Art Nederland.
4.2 Foto’s uit de reportage mogen aangewend worden door de fotograaf ter promotie van beroepsactiviteiten.
4.3 Iris Art Nederland is en blijft eigenaar van alle foto’s die zijn gemaakt. Wenst de klant dat de foto’s niet gebruikt worden ter promotie van de fotograaf, dan kunnen de fotorechten afgekocht worden voor een eenmalig bedrag van
€ 75,-. Dit dient voor de photo shoot bekend te zijn bij Iris Art Nederland.
4.4 Verkoop van de foto’s aan derden, op welke manier dan ook, is niet toegestaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Gedurende de photo shoot kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door eigen toedoen van de klant.
5.2 Klanten die van mening zijn dat geplaatste foto’s door de fotograaf schade berokkenen aan hun persoon, kunnen dit telefonisch of per e-mail onder vermelding van gegronde redenen melden. De foto’s zullen worden verwijderd indien de reden gegrond wordt verklaard.
5.3 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 weken na levering van de foto’s worden meegedeeld. Iris Art Nederland zal deze klacht naar alle redelijkheid beoordelen en zal te allen tijde streven naar een passende oplossing.
5.4 Iris Art Nederland is niet aansprakelijk voor foutieve of onduidelijke vermeldingen op de website. Deze zullen direct na constatering worden aangepast.

Privacy statement

Om producten en diensten te kunnen leveren, verwerkt Iris Art Nederland persoonsgegevens van klanten. De verwerking van deze gegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de op het moment van verwerking geldende nationale wet- en regelgeving.

Inzicht

De AVG schrijft voor dat Iris Art Nederland inzicht geeft in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Evaluatie

Iris Art Nederland zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren om te controleren of dit beleid nog actueel is.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: C Photography by Celina Dorrestein, gevestigd aan de Veenbesstraat 438, 3765 BM in Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65002830(BTW-nr. NL001904331B24).

Welke persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door Iris Art Nederland worden verwerkt:
– achternaam
– voornaam of voornamen
– adres
– telefoonnummer
– e-mail adres
– bankrekeningnummer
– factuurnummer

Wanneer verwerking?

Iris Art Nederland verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
– de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
– de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Iris Art Nederland met betrokkene heeft gesloten;
– Iris Art Nederland een wettelijke verplichting dient na te komen;
– er een gerechtvaardigd belang van Iris Art Nederland is, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Iris Art Nederland aan betrokkene.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
– facturatie
– afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
– informatie over wijzigen producten en diensten
– marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Iris Art Nederland legt bovenstaande gegevens vast in haar administratie met hulp van kantoorautomatiseringssoftware.

Delen van persoonsgegevens met derden

Iris Art Nederland verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal die uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Iris Art Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Iris Art Nederland zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
– wettelijke grondslag: Iris Art Nederland houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
– marketingdoeleinden: 1 jaar
– verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 1 jaar
– telefonisch contact: 1 jaar
– Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Iris Art Nederland of per e-mail. Iris Art Nederland zal de gegevens van betrokkene daarna niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Iris Art Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser.

Beveiliging vastgelegde persoonsgegevens

Iris Art Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Iris Art Nederland. Als zich onverhoopt toch een datalek voordoet, dan zal Iris Art Nederland onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Iris Art Nederland meldt indien er sprake is van een privacyrisico binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Iris Art Nederland onverwijld contact op met betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering, klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Iris Art Nederland of info@irisartnederland.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om uw verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Iris Art Nederland schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit-claim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

© Iris Art Nederland, 2023